กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสมใจ ดนตรีเสนาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1