กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0871200021
อีเมล์ : watthaa.cha@gmail.com