กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงศ์นารถ จันทร์ภาภาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0869345777