กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิรดี ธูปหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวโสภิดา หุ่นทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : shsticker_1995@hotmail.com