กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1