กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนวพล สาธุชน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอรนภา มงคลไวย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1