ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายละเอียด กันทริกา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายอาบ มั่นทัพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ หิรัญภัทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสาลินี มีเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2539
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนใจ อรัณยะนาค
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายบำเหน็จ บุษบงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี บัวสรวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสมิง กุลธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย ศรีทับทิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2555
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ธ.ค. 2555 - 20 พ.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงหวรรธน์ มาตราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พ.ย. 2557 - 3 พ.ย. 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0899611577
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธ.ค. 2559-10 ต.ค. 2562
เบอร์โทรศัพท์ : 0971152225
อีเมล์ : dir.wisarut@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต บุญอิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธ.ค. 2562-13 ต.ค. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสายรุ้ง เนื้ออ่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ก.พ.2565 - 3 ตุลาคม 2565