คณะผู้บริหาร

นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนวพล สาธุชน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0955752508