พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

             พันธกิจ 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการและด้านสุนทรียภาพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

๔. จัดกิจกรรมอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพอนามัยของผู้เรียน และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

๕. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๗. จัดระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการศึกษาด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยี

8. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. ผู้เรียนมีความสามารถด้านวิชาการและด้านสุนทรียภาพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

            3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

          4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพอนามัยของผู้เรียนและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

          5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและ

               6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            7. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

            8.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการศึกษาด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยี

            9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น