ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระดับคุณภาพ
(ค่าฐานนิยม)
ด้านที่ 1 งานแผนงานและการประกันคุณภาพ 5
ด้านที่ 2 งานวิชาการ 4
ด้านที่ 3 งานกิจการนักเรียน 4
ด้านที่ 4 งานบุคคล 5
ด้านที่ 5 งานธุรการ 4
ด้านที่ 6 งานการเงินและพัสดุ 5
ด้านที่ 7 งานบริการอาคารสถานที่และ
             สภาพแวดล้อม
4
ด้านที่ 8 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 5
รวมทุกด้าน 5